Call Center & Call Logger

Yeastar S & P-Series – Call Center Functions


 Yeastar S-Series คือ ระบบโทรศัพท์แบบ IP PBX ที่รวมฟังก์ชั่นที่จำเป็นของระบบ Call Center เอาไว้แล้วอย่างครบครัน เหมาะสำหรับองค์กรที่ช่วยให้การบริหารจัดการเป็นเรื่องง่าย ทั้งในรูปแบบของการรับสายและการโทรออก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน ระบบมีฟังก์ชั่นการทำงานที่รองรับรูปแบบที่หลากหลาย เช่น Ring Group, Conference Group, Call Queue, Call Agent, Call Monitoring (การดักฟังหรือแทรกสายสนทนา), Report แสดงรายละเอียดและสถิติการโทรออก – รับสาย และแสดงสถานะการใช้งานต่างๆ (Call Statistics) รวมทั้งระบบ Call Recording เพื่อบันทึกการสนทนา


What is Call Center?

Call Center คือ ศูนย์บริการตอบรับและให้บริการทางโทรศัพท์ ซึ่งจะมีพนักงานรับสายโทรศัพท์ หรือที่เรียกว่า Agent เป็นผู้ให้บริการ โดยอาจจะมีตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปจนถึงหลักร้อยคน Call Center มีวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลด้านสินค้าและบริการ การรับคําสั่งซื้อสินค้า การสนับสนุนและช่วยเหลือทางด้านเทคนิค การรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า การแจ้งและให้ข้อมูลด้านกิจกรรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ เป็นต้น


Features For Business

 • รองรับฟังก์ชั่นระบบกระจายสายอัตโนมัติ (Automatic Call Distribution System : ACD)
 • รองรับการจัดการลำดับคิว (Queue) ที่หลากหลาย
 • รองรับ Agent เป็นจำนวนมาก
 • รองรับการทำงานของ Agent แบบ Log in / Log Off
 • รองรับผู้บริหารระบบ (Supervisor) สามารถเข้าไปฟังการสนทนา หรือจะให้ข้อมูลคำปรึกษาระหว่างสนทนาแบบ Real-Time ได้โดยไม่รบกวนการสนสนา (Spy Functions)
 • รองรับผู้บริหารระบบ (Supervisor) สามารถ Login, Logout Agent ได้
 • สามารถดูสถานะของเบอร์ที่สายโทรเข้ามาใน Queue และเบอร์โทรเข้าแบบ Real Time ได้
 • รองรับการแก้ไขและเพิ่มเติม Announcements & Hold music
 • รองรับการตั้งเวลาทำงาน วันหยุดพิเศษ  และ โอนสายอัตโนมัติ
 • รองรับประกาศลําดับ และช่วงเวลาโดยประมาณในการรับบริการ
 • รองรับการกำหนด Wrap Up Time
 • รองรับการบันทึกเสียงสนทนาอัตโนมัติ  (Voice Recording)
 • รองรับการเชื่อมต่อกับระบบ CRM

Queue Strategies:  รูปแบบการจัดลำดับคิวของ Agent

Queue Ring Strategy คือการกําหนดวิธีการกระจายสายให้กับ Agent ที่อยู่ใน Queue โดยประกอบไปด้วย

 • Ring All  คือการกระจายสายแบบให้สายเข้าทุกๆ Agent พร้อมกันหมด
 • Least Recent  คือการกระจายสายแบบให้สายเข้า Agent ที่วางสายนานที่สุด
 • Fewest Calls  คือการกระจายสายแบบให้สายเข้า Agent ที่รับจํานวนสายน้อยที่สุด
 • Random  คือการกระจายสายแบบให้สายเข้า Agent แบบสุ่ม
 • Linear  คือการกระจายสายแบบให้สายเข้า Agent วน (Roundrobin) โดยจะจําตําแหน่งเดิมแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆ
queue

ฟังก์ชั่นการทำ Call Monitoring ของแต่ละ Agent แบบ Listen & Whisper and Barge-In

 • Listen : การเข้าไปฟังการสนทนาในขณะเจ้าหน้าที่ (Agent) กำลังให้บริการอยู่ โดยที่เจ้าหน้าที่กับผู้รับบริการไม่ทราบ
 • Listen & Whisper : การเข้าไปฟังการสนทนาในขณะเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการอยู่ พร้อมยังสามารถแนะนำข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ได้
 • Barge-In  : การแทรกสายหรือการเข้าร่วมสนทนาระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้รับบริการ
call monitor

ฟังก์ชั่นการ Monitor การทำงานของคู่สายในแบบ Realtime

ดูการเข้า-ออก ของ Agent และการรับสายแทรกสาย ในแบบ Realtime


ฟังก์ชั่นการ Login – Logout สำหรับ Agent ในระบบ

แต่ละ Agent ที่กำหนดสามารถทำการ Login เพื่อต้องการเข้าสู่ระบบเมื่อพร้อมให้บริการ และ Logout ออกจากระบบเมื่อต้องการหยุดให้บริการได้


ฟังก์ชั่นการทำ Conference และการควบคุมผ่าน Conference Panel

Screen Shot 2559-11-30 at 15.38.58

ระบบรองรับการสร้างห้องประชุมเสมือน (Conference Group) โดยเจ้าของห้องสามารถควบคุมการประชุมผ่านทาง Conference Panel ได้อย่างสะดวก


ฟังก์ชั่นการบันทึกการสนทนา (Call Recording & Logger)

ระบบรองรับการบันทึกเสียงการสนทนาทั้งแบบอัตโนมัติ และแบบสั่งการแบบ Manual โดยผู้ควบคุมสามารถเลือกคู่สายนอก หรือคู่สายภายในที่ต้องการบันทึกได้แบบอัตโนมัติ

ระบบสามารถบันทึกการสนทนาไว้ในสื่อแบบ MicroSD, SD card, USB, Hard Drive และแบบ Network Drive โดยรองรับได้มากกว่า 15,000 ชั่วโมง

Screen Shot 2559-11-30 at 15.42.39

การแสดงรายงานการใช้งาน (Report) ของแต่ละคู่สาย

ระบบสามารถแสดงรายงานสถิติการรับสายในรูปแบบต่างๆ พร้อมเลือก Download ได้ตามข้อมูลที่ต้องการ

Screen Shot 2559-11-30 at 15.45.52

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอใบเสนอราคา หรือโทร. 0624946915

ติดต่อ Line ID: @bingcomm